Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o proforma co to jest, uzyskasz na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale też i gros osób dokonujących zakupów w sieci, otrzymali choć raz fakturę pro forma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, toteż nieraz można spotkać się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się jednakże zachować ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zapowiedzi jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi ani zakupu towaru, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada te same elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, a więc:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów bądź usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • określenie daty realizacji usługi bądź doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Aby łatwo można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, gdy odbiorca przeleje już zaliczkę lub uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.